– seuraa lopun ajan aiheita

Onko vihreä energia puhdasta?

Käsittelen tässä artikkelissa seuraavaa kysymystä: Onko niin sanottu vihreä energia niin kutsutusti puhdasta energiaa, verrattuna oletetusti likaiseen ruskeaan ja mustaan energiaan eli fossiilisista lähteistä kumpuavaan energiaan kuten kivihiileen ja öljyyn?

Tässä käsittelemäni aihe liittyy vastikään päättyneen ja Skotlannin Glasgow’ssa pidetyn YK:n ilmastosopimuksen osapuolikonferenssin eli COP26:n teemoihin.

EU-komission sivujen mukaan, EU:n vuosien 2019–2024 strategian mukaisesti, otsikon ”Energia ja vihreän kehityksen ohjelma” alla, puhtaan energian tavoittelussa on kyse seuraavasta:

”Siirtyminen puhtaaseen energiaan. EU:n kasvihuonekaasupäästöistä yli 75 % on peräisin energian tuotannosta ja käytöstä. On ratkaisevan tärkeää, että EU:n energiajärjestelmä irtautuu hiilestä, jotta voidaan saavuttaa vuoden 2030 ilmastotavoitteet ja toteuttaa EU:n pitkän aikavälin strategiaa hiilineutraaliudesta vuoteen 2050 mennessä. Puhtaaseen energiaan siirtymisen kannalta Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa on kolme keskeistä periaatetta, joilla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä ja parannetaan kansalaisten elämänlaatua: varmistetaan turvattu ja kohtuuhintainen energian saanti EU:ssa; tehdään EU:n energiamarkkinoista täysin yhdentyneet, yhteenliitetyt ja digitaaliset; asetetaan energiatehokkuus etusijalle, parannetaan rakennusten energiatehokkuutta ja kehitetään energiasektoria siihen suuntaan, että se perustuu pääasiassa uusiutuviin energialähteisiin.”

”Euroopan komission tärkeimpiä toimia tämän saavuttamiseksi: rakennetaan yhteenliitettyjä energiajärjestelmiä ja paremmin integroituja energiaverkkoja, jotka tukevat uusiutuvia energialähteitä; edistetään innovatiivisia teknologioita ja nykyaikaista infrastruktuuria; edistetään tuotteiden energiatehokkuutta ja ekologista suunnittelua; tehdään kaasualasta hiilivapaa ja edistetään älykästä integrointia alojen välillä; lisätään kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia ja autetaan EU-maita torjumaan energiaköyhyyttä; edistetään EU:n tason energianormeja ja -teknologioita maailmanlaajuisesti; kehitetään Euroopan merituulivoiman koko potentiaalia. Komissio hyväksyi joukon ehdotuksia, joilla EU:n ilmasto-, energia-, liikenne- ja veropolitiikkaa uudistetaan, jotta ne tukevat tavoitetta pienentää kasvihuonekaasujen nettopäästöjä vähintään 55 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoihin.”

Asetelma on siis tämä: Hiili, hiilidioksidipäästöt ja kaikki sellainen energia, joka tällaisia päästöjä tuottaa kuten kivihiili ja öljy, ovat jotakin pahaa. On myös merkille pantavaa, että julkisesti hyväksytyssä ja valtavirtaisessa energiaväri- ja etiikkakuvastossa pahuutta ja likaisuuta edustavat, sanoisinko varsin rasistisia konnotaatioita sisältävästi, ruskea ja musta. Joka tapauksessa on niin, että puhdasta vihreää energiaa on hehkutettu likaista eli fossiilista energiaa vastustamalla ja jopa varsin radikaaleja mielikuvia sekä suorastaan demonisointia soveltamalla, kuten kirjoitan Koronavirus, globalismi ja pedon merkki -kirjani (Kuva ja Sana, 2020) sivujen 48–49 alaluvussa ”Ilmastonmuutoshulluutta on ajettu kauhuhysterialla”:

”Ilmastohulluutta on ajettu ja ajetaan scifihenkiseen kauhuapokalyptiikkaan massapsykologisesti vetoamalla. Niin erikoiselta kuin asia kuulostaakin, juuri tällaisesta on kyse, kuten selostan 17.6.2019 pitämässäni luennossa Vuosi 2019 totuuden valossa: Ilmastohulluus etenee!…Kyseisessä luennossa tarjoan esimerkiksi tällaisesta kauhuapokalyptisestä ilmastoagendan ajamisesta Helsingin Sanomien 4.5.2019 päivätyn artikkelin ’Voittaako ihmiskunta öljyn kirouksen ajoissa vai tuhoutuuko sivilisaatio? Filosofi Tere Vadén vertaa ihmisen öljyriippuvuutta huumeaddiktioon’. Tässä artikkelissa filosofi Vadén selostaa omintakeista fossiilisiin polttoaineisiin kohdistuvaa kaunokirjallisfilosofista lähestymistapaa. Tällaisen lähestymistavan ja analyysin mukaan öljy mielletään kauhu- ja scifikirjallisuuden tyyliin maan uumenista nousevaksi demoniseksi voimaksi, johon on tiivistynyt kosminen pahuus, jolla on oma tahto ja joka pyrkii vangitsemaan ihmisen tuhoisaan otteeseensa. Ilmastoideologiaa ja sen edellyttämää mielenkauhistusta ajetaan siis myös kauhukirjallisuusgenren tarjoamin apuvälinein.”

”Vastaavan tyylisestä kauhuhysterian lietsomisesta ja massojen mieleen vaikuttamisesta tarjoaa esimerkin Iltalehdessä 7.6.2019 julkaistu artikkeli ’Loppu on käsillä, ennustaa raportti: Ihmiskunta voi tulla tiensä päähän jo 30 vuoden kuluttua – ’Hävityksen mittakaava olisi valtava’’. Artikkeli kertoo australialaistutkijoiden raportista, joka ennustaa kauhuapokalyptistä lähitulevaisuutta koko maailmalle, mikäli ei juuri nyt ryhdytä erittäin radikaaleihin ja koko yhteiskunnan muuttaviin ilmastotoimiin. Artikkelin mukaan:

’Tutkijoiden laatimassa skenaariossa ilmaston lämpenemisen kerrannaisvaikutukset ovat vuoteen 2050 mennessä aloittaneet ketjureaktion, joka ei ole enää millään hillittävissä. Australialainen ilmastopolitiikkaan erikoistunut ajatushautomo Breakthrough julkaisi viime viikolla erittäin hälyttävän raportin ihmiskunnan tilasta. Raportin esittämässä skenaariossa ihmiskunnan loppu sellaisena kuin me sen tunnemme häämöttää viimeistään 2050-luvulla, eli jo noin 30 vuoden kuluttua. Raportin mukaan koko ihmiskunnan olemassaolo on uhattuna ilmastokriisin vuoksi. Vuoteen 2050 mennessä tutkijat ennustavat arktisten ja trooppisten ekosysteemien romahtamista, juomavesipulaa ja ruoantuotannon laskua, sään ääri-ilmiöiden yleistymistä, tautien leviämistä ja ilmastopakolaisten määrän moninkertaistumista.’

’– Äärimmillään hävityksen mittakaava olisi niin valtava, etteivät kykymme riitä sen mallintamiseen. Erittäin todennäköisesti se johtaisi siihen, että ihmiskunta tulee tiensä päähän, Spratt ja Dunlop kirjoittavat. Synkästä sanomastaan huolimatta raportti ei kannusta epätoivoon, vaan tositoimiin. Tutkijoiden mukaan täydellisen perikadon välttäminen vaatii maailmanlaajuista teollisuuden ja yhteiskuntien kokonaisuudistusta, joka vetäisi mittakaavassaan vertoja toisen maailmansodan aikaiselle hätämobilisaatiolle.’ Huomaa, että tällainen kauhuapokalyptinen ilmastohysteerinen vaikuttaminen tähtää tietynlaisen mielentilan iskostamiseen massojen mieliin. Kyse on mielentilasta, joka hyväksyy välttämättömyytenä, että globaalista kriisistä ei selvitä ilman koko yhteiskunnan radikaalia muutosta ja sellaista asennoitumista, joka vastaa sotatilaolosuhteita. Kun väestömassat saadaan asennoitumaan sotatilaa vastaavasti, saadaan massat toimimaan halutun radikaalilla tavalla.”

Edellä lainatusti kirjoitan koronaviruskirjassani.

Yhtä hyvin Glasgow’n kokouksen agenda kuin vihreä kestävän kehityksen ilmastonmuutosagenda ylipäätään edellyttävät hiilineutraaliutta eli likaisesta fossiilisesta energiasta luopumista. Ainoa sallittu energia eli vihreä energia on puhdasta energiaa. Tällainen sallitun vihreä ja puhdas energia on yhtä kuin uusiutuvat energialähteet eli ensisijaisesti tuuli- ja aurinkoenergia. Tämä näkemys, jonka mukaan hiilidioksidi on saastuttava myrkky ja tuuli- ja aurinkovoima eivät saastuta eli ovat puhtaita, on nykyään varsin laajalti omaksuttu.

Varsin ongelmallista on kuitenkin se, että tällainen näkemys ei pidä lainkaan paikkaansa. Niin sanottu uusiutuva vihreä energia ei ole puhdasta energiaa eikä kykene korvaamaan fossiilisia polttoaineita. Tämän tosiasian osoittaa osuvasti esimerkiksi E. Calvin Beisner 3.5.2021 päivätyssä artikkelissaan ”Why ’Green Energy’ isn’t ’Clean Energy’ – or a Good Substitute for Fossil Fuels” Cornwall Alliance -sivustolla. Beisner nostaa artikkelissaan, jossa viittaa myös Manhattan Instituten tutkijan Mark P. Millsin 9.7.2020 päivättyyn raporttipaperiin Mines, Minerals, and ’Green’ Energy: A Reality Check, esiin seuraavat tosiasiat.

Fossiilisia energialähteitä käyttävä teollisuus aiheutti toki aikanaan sellaisia päästöjä, joilla, kuten hiilimonoksidilla, rikkidioksidilla, lyijyllä ja typpioksidilla, todella oli haitallisia vaikutuksia hengitysilmaan. Teknologian avulla tällaisia myrkyllisiä teollisuuspäästöjä on kuitenkin sittemmin, varsinkin lännessä, kyetty ratkaisevan huomattavasti pienentämään, joten tässä mielessä fossiilisia energialähteitä ei voi enää määritellä likaisiksi.

Hiilidioksidi puolestaan ei ensinnäkään ole myrkky, vaan välttämätön fotosynteesin kannalta ja siten ylipäätään elämän kannalta. Toiseksi: Vaikka kaikki fossiiliset energialähteet poistettaisiin käytöstä ja korvattaisiin tuuli- ja aurinkovoimalla, ei hiilidioksidipäästöjä saataisi siltikään nollaan. Jos siis ongelmaksi määritellään CO2-päästöt, ei tästä ongelmasta päästä tuuli- eikä aurinkoenergialla.

Erittäin suuren tuuliturbiini- ja aurinkopaneelimäärän rakentaminen edellyttää massiivista kaivostoimintaa, mineraalien kuljetusta pitkiä matkoja ja mineraalien käsittelyprosesseja ja työstämistä lopullisiksi tuotteiksi. Kaikkeen tähän tarvitaan valtavasti energiaa, jota saadaan vain fossiilisista lähteistä. Pelkkä puhtaan energian infrastruktuurin rakentaminen edellyttää valtavaa likaisen energian kulutusta, fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Vihreästä näkökulmasta tarkasteltuna tällainen on perin ristiriitaista.

Tuuliturbiinien, aurinkopaneelien ja akkujen, joita tarvitaan varastoimaan näillä energialähteillä kehitetty sähkö sähköautoja varten ja tuulettomien ja auringonpaisteettomien aikojen käyttötarpeita varten, tuotanto vaatii kaivos-, kuljetus- ja jalostustoimintaa ja näiden myötä maaperän muokkausta huomattavasti enemmän ja laajemmin kuin tarvitaan saman energiamäärän kehittämiseksi kivihiilestä, öljystä ja maakaasusta. Jotta voidaan rakentaa vihreitä ja puhtaita laitteita, tarvitaan öljyä, kivihiiltä ja maakaasua tarvittavan sementin, teräksen, muovin ja puhdistettujen mineraalien tuottamiseksi. Työkoneet, joita tarvitaan puhtaan vihreän energian laitteiden kannalta välttämättömien raaka-aineiden kaivamiseksi ja kuljettamiseksi, tarvitsevat nekin polttoaineekseen dieseliä, jota saadaan öljystä. Akut eivät riitä niiden toimintatehon ylläpitämiseksi.

Merkille pantavaa on sekin, että suurin osa niistä harvinaisista mineraaleista, joita tarvitaan tuuliturbiinien ja aurinkopaneelien valmistukseen, kaivetaan ja jalostetaan kahdessa valtiossa: kommunisti-Kiinassa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa. Näissä maissa kaivuutyöhön käytetään naisia ja lapsityövoimaa orjatyöolosuhteissa ja oloissa, joissa työntekijät altistuvat jatkuvasti tappaville onnettomuuksille. Työprosessit aiheuttavat myös suuria myrkyllisiä kemikaalipäästöjä, jotka vahingoittavat sekä alueen ympäristöä että väestöä.

Beisner viittaa myös Robert Hefner V:n 27.3.2021 päivättyyn artikkeliin ”Renewable Energy’s China Problem”, jonka pohjalta on todettavissa seuraavaa. Jos energiateollisuus rakennetaan uudelleen ja täysin niin sanotusti vihreän puhtaaksi ja kestäväksi, joudutaan strategisesti riippuvaksi kommunistisesta Kiinasta.

Viisi maailman kymmenestä tuuliturbiinien kärkivalmistajasta on kiinalaisomisteista tai kiinalaisjohdossa. Yhdeksän maailman kymmenestä aurinkopaneelien kärkivalmistajasta on kiinalaisomisteista tai -johtoista. Enemmän kuin kaksi kolmasosa maailman aurinkopaneeleista ja puolet tuuliturbiineista valmistetaan Kiinassa. Esimerkiksi vuonna 1954 USA oli sataprosenttisen maahantuontiriippuvainen kahdeksan sellaisen mineraalin osalta, jotka mainittiin vuoden 1939 Strategisten mineraalien riittävyyden takaamiseksi säädetyssä laissa. Nykyään USA on sataprosenttisesti tuontiriippuvainen 17 strategisen mineraalin osalta ja 50-prosenttisesti tuontiriippuvainen 28:n laajalti käytetyn mineraalin osalta. Puolet näistä merkittävistä mineraaleista tuodaan USA:han Kiinasta. Kaikista vuoden 2011 jälkeen globaalisti myydyistä sähkömatkustajakulkuvälineistä on kiinalaisperäisiä 37% ja sähköbusseista 99% on kiinalaisvalmisteisia.

Kiina kontrolloi 90-prosenttisesti akkuteollisuuden koboltin toimitusketjua.

Mielenkiintoista siis on, että uutta puhtaan vihreää ja uusiutuvan kestävää puhdasta energiainfrastruktuuria ei rakenneta, ei etenkään länteen, ilman ratkaisevaa riippuvuutta kommunisti-Kiinasta ja sen taloudesta ja imperialistisesta politiikasta.

Energiaratkaisuilla on edelleen merkittävät geopoliittiset ja geostrategiset asiayhteytensä.

Paradoksaalisen ongelmallista on sekin, että siirtyminen vihreään puhtaaseen energiaan eli tuuli- ja aurinkoenergiaan sekä sähköautoihin luo ennennäkemättömän hankalan, myrkyllisen ja vakavan jäteongelman tuleville sukupolville. Käytetyt ja hajonneet tuuliturbiinit, aurinkopaneelit ja akut tulevat muodostamaan valtavan ja ei-kierrätettävissä olevan myrkyllisen ongelmajätekokonaisuuden. Esimerkiksi sen ei-kierrätettävissä olevan muovin määrä, joka on peräisin tuuliturbiinien siivistä, tulee vuosittain olemaan valtava.

Laajamittainen tuuli- ja aurinkoenergian käyttö nostaa myös väistämättä sähkön hintaa ja tämä puolestaan nostaa kaiken muun hintaa, koska melkeinpä kaikki tarvitsemamme tarvitsee puolestaan sähköä. Energian hintojen nousu puolestaan varmistaa sen, että maapallon köyhien alueiden väestöillä ei tule olemaan mitään mahdollisuutta nousta köyhyydestään, koska edellytys tälle on halvan ja tehokkaan energian saanti ja laajamittainen käyttö.

Tuuli- ja aurinkoenergia voi kyllä tuottaa sähköä, mutta niistä ei saa nestemäistä polttoainetta. Jos nestemäiset fossiiliset polttoaineet todella yritettäisiin korvata tuuli- ja aurinkoenergiasta riippuvilla ladattavilla sähköakuilla, pitäisi vähintäänkin valtavat maa-alueet peittää tuulivoimapuistoilla ja aurinkopaneeleilla. Ympäristönsuojelun kannalta ja taloudelliselta kannalta kuten myös yksityisen maanomistuksen kannalta tällainen olisi katastrofaalista. Tällaista ei voi edes yrittää toteuttaa muuta kuin totalitaarisen sosialistisen ja keskitetyn globalistisen pakkovallan ja -komennon avulla. Kuten professori Antero Järvinen kirjoitti 8.12.2017: ”Kohtuuton pelottelu happosade-, ydintalvi- ja ilmastokatastrofilla on vienyt kohti totalitarismia, absolutismia ja valtamedian valheistumista, suuntaan, joka jatkuu niin kauan kuin vaikenemisen kierrettä ei saada oikaistua.”

Vihreällä puhtaalla energialla on siis hirmuinen ja likaisen myrkyllinen hintansa, joka on tappavan tuhoisa yhtä hyvin inhimillisen elämän kuin yksityisen omaisuuden, yhteiskunnallisen vapauden ja talouden toimivuuden kannalta. Kirjoitan Vaarallinen vihreä valhe -teokseni (Kuva ja Sana, 6. painos 2021, 2017) sivuilla 96–97 ja 116–117, seuraavasti:

”’Hiilineutraaliuteen’ pyrkivä vihreä aate on ihmisvastaisen totalitaarinen ääriaate. Kyse on juuri siitä, että globalistiset vihreät toimijat haluavat täysin totalitaarisesti pakkokontrolloida ihmisiä ja heidän liikkumistaan ja toimiaan. ’Hiilineutraaliuteen’ pyritään hiili ja hiilidioksidi myrkyiksi julistamalla sekä pelottelemalla ja syyllistämällä ihmiset ihmisperäisen ilmastonmuutoksen ja globaalin apokalyptisen ekokatastrofin uhalla. Globaalin ’Hiilineutraaliuden’ toteuttaminen on kuitenkin mahdollista vain ihmistä itseään, hänen asumistaan ja liikkumistaan kokonaisvaltaisesti kontrolloimalla. Lisääntyminen ja yksityisautoilu on lopetettava ja luotettavien, tehokkaiden ja runsaiden fossiilisten energialähteiden käyttäminen on lopetettava kokonaan.”

”Siihen gallup-tulokseen nähden, jonka mukaan suomalaiset laajalti yhtä hyvin ’oikealla’ kuin vasemmallakin näkevät vihreät erittäin myönteisessä valossa nyt syksyllä 2017, on täydellisessä ristiriidassa toinen tuore gallup-tulos, josta raportoi Heikki Arolan Helsingin Sanomien artikkeli 10.7.2017, jonka mukaan: ’Itseohjautuvat autot jakavat mielipiteet…Suomalaiset haluavat pitää kiinni yksityisautoistaan. Autosta luopumista on harkittu vain kahdeksassa prosentissa talouksista, joilla on auto käytettävissään jokapäiväisiin menoihin. 91 prosenttia sanoo, etteivät he ole edes harkinneet autosta luopumista.’”

”Ei yksikään sellainen suomalainen, joka arvostaa yksityisautoilua ja sen mahdollistamaa liikkuminen vapautta, voi kannattaa vihreitä eikä niitä taloudellis-poliittisia ja yhteiskunnallisia johtopäätöksiä, joita vihreät ohjelmissaan tekevät uskottelemastaan ilmastonmuutosuhkakuvasta ja hiilineutraaliusutopiastaan. Ei myöskään yksikään raamatulliseen ja klassisen kristilliseen Jumala-uskoon ja etiikkaan henkilökohtaisesti sitoutuva voi antaa kannatustaan sille monistis-panteistiselle ja teosofishenkiselle uskonnollisuudelle, josta vihreä aate kumpuaa ja joka ohjaa vihreiden ohjelmissaan esille tuomia poliittisia ääritavoitteitaan.”

”’Tulevaisuuden uusiutuvat energialähteet’ eli tuulivoima, aurinkovoima, vesivoima, puunpoltto ja muut biopolttoaineet ovat vanhoja, ennen teollista vallankumousta eli fossiilisiin polttoaineisiin nojannutta energiavallankumousta käytettyjä energialähteitä. Vihreä energiavallankumous merkitsee paluuta aikaan ennen teollista vallankumousta, kaikkine tästä johtuvine seurannaisilmiöineen.”

”Ihmiskunta on nyt 80–90-prosenttisesti riippuvaista fossiilisista polttoaineista energiansaantinsa osalta. Niin sanotut uusiutuvat energialähteet eivät mitenkään voi korvata fossiilisia polttoaineita. Kivihiilen, maakaasun ja raakaöljyn käyttöä ei voi korvata nyt eikä nähtävissä olevassa tulevaisuudessa. Hiilineutraaliuteen pyrkiminen on harhaista, tuhoisaa ja taantumuksellista. ’Hiilineutraalius’ on harhainen käsite: niin sanottu hiilijalanjälki on seurausta siitä, että elämme huomattavasti pitempään, terveemmin ja vapaammin kuin esi-isämme satoja vuosia aiemmin. Fossiilisten polttoaineiden käyttö on myös mahdollistanut luonnon rasittamisen keventämisen. Ruumiimme koostuvat pitkälti hiilestä ja hiili on elämän kemiallinen perustus. Hiili ei ole myrkky eikä vihollinen. ’Hiilineutraalius’ tarkoittaa ihmisneutraaliutta ja elämäneutraaliutta, sekä myös modernisaationeutraaliutta.”

”Fossiilisten energialähteiden korvaaminen uusiutuvilla lähteillä edellyttää valtavien lisämaa-alueiden haltuun ottoa tuuleen, aurinkoon ja biomassaan perustuvien energian tuotantovoimaloiden sijoitusalueiksi. Huomattava osa maapallon pinta-alasta peittyisi tällaisten voimala-alueiden alle. Mieti, kuinka tuhoisia paikallisille ekosysteemeillekin ovat esimerkiksi teräksestä ja betonista valmistetut isot tuulivoimalat – joita voidaan rakentaa teräksestä mutta jotka eivät mahdollista teräksen valmistusta – tuulimyllyineen.”

”Tuuliturbiinit, aurinkopaneelit ja biomassa eivät kykene tuottamaan tarpeeksi eivätkä riittävän luotettavasti sitä valtavaa energiamäärää, jota edellyttää nykyaikaisen tietokonedigiverkon yllä pitäminen. Informaatioteknologia kuluttaa energiaa 50% enemmän kuin maailman lentoliikenne. Tätä sähkömäärää uusiutuvat lähteet eivät kykene luotettavasti tuottamaan, vaan tarvitaan kivihiiltä, maakaasua ja ydinvoimaa. Kaikki muovinen, muoviesineet, tuotetaan raakaöljystä tai maakaasusta. Kun fossiilista raakaöljyä jalostetaan, siitä saadaan polttoainetta, kerosiinia, asfalttia, muovia, synteettisiä kuituja, kemikaaleja, lääkkeitä, kosmetiikkatuotteita. Millä nämä synteettiset kulutustuotteet, jotka ovat meille itsestään selvyyksiä, tuotetaan tai korvataan, mikäli ’hiilineutraaliuden’ nimessä kaikesta fossiilisten polttoaineiden käytöstä luovutaan? Tuulivoima, aurinkovoima tai biopolttonaineet eivät mahdollista näiden synteettisten kulutustuotteiden tuottamista.”

Yllä lainatusti kirjoitan Vaarallinen vihreä valhe -kirjassani.

Vihreiden omilla mittareilla ja määreillä arvioituna vihreä energia ei suinkaan ole puhdasta. Jos puhtaalla energialla sen sijaan tarkoitetaan sitä mitä perinteisesti, ovat fossiiliset energialähteet huomattavasti puhtaampia ja tehokkaampia kuin niin sanotut vihreät uusiutuvat energialähteet. Kannattaa katsoa Ylen Areenassa vielä tarjolla oleva 15.3.2021 ensi kerran lähetetty vahva 53-minuuttinen ranskalaisdokumentti ”Likaista vihreää energiaa”. Rupert Darwallin suomennettu Vihreä tyrannia: Ilmastopolitiikan totalitaarinen tausta ja tavoitteet on ehdottomasti lukemisen arvoinen samoin kuin dosentti Mikko Paunion Hourulan väen ilmastovallankumous.

Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.

LÄHDE: Patmos blogi/Juha Ahvio 19.11.2021


Keskuspankkiirilta tyly varoitus vihreästä energiasta: ”Aiheuttaa riskin”

Isabel Schnabel ennakoi, että poliitikkojen pyrkimys ilmastonmuutoksen hidastamiseen tulee pitämään energian hinnat poikkeuksellisen korkealla, mikä voi pakottaa EKP:n lopettamaan tukitoimiaan suunniteltua aikaisemmin.

Hintojen nousu huolettaa. Arviot inflaatiosta ja energian hinnoista jakavat EKP-johtajat kahteen leiriin.Kuva: epa09644903
Hintojen nousu huolettaa. Arviot inflaatiosta ja energian hinnoista jakavat EKP-johtajat kahteen leiriin.Kuva: epa09644903

Euroopan keskuspankin EKP:n markkinaoperaatioista vastaava johtokunnan jäsen Isabel Schnabel varoittaa vakavaan sävyyn vihreän energian aiheuttamista inflaatiopaineista, joita hän pitää merkittävänä riskinä euroalueelle.

Schnabel ennakoi, että poliitikkojen pyrkimys ilmastonmuutoksen hidastamiseen tulee pitämään energian hinnat poikkeuksellisen korkealla, mikä voi pakottaa EKP:n lopettamaan tukitoimiaan suunniteltua aikaisemmin.

”Suunnitelma siirtymisestä pois fossiilista polttoaineista ja enemmän vihreän energian suuntaan aiheuttaa mitattavissa olevan riskin meidän keskipitkän aikavälin inflaatio-odotuksillemme”, hän sanou lauantaina American Finance Associationin vuosikokouksessa pitämässään puheessa.

Kuluttajahinnat nousivat euroalueella historiallisen paljon eli viisi prosenttia joulukuussa edellisvuoden joulukuuhun verrattuna. Euroalueen inflaatio eli kuluttajahintojen vuosimuutos ei ole koskaan euron olemassaolon aikana ollut näin nopeaa. Edellinen inflaatioennätys nähtiin marraskuussa, jolloin kuluttajahinnat nousivat 4,9 prosenttia. Samaan aikaan erityisen maakaasun hinta on noussut niin ikään ennätysnopeasti.

”Kun aikaisemmin energian hinnat laskivat usein yhtä nopeasti kuin nousivatkin, tarve tehostaa ilmastonmuutoksen torjuntaa voi tällä kertaa tarkoittaa, että fossiilisten polttoaineiden hintojen ei nyt tarvitse vain pysyä korkealla, vaan niiden on jopa noustava, jos aiomme yltää Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin”, Schnabel kommentoi.

Hän katsoo, että rahapolitiikan on euroalueella ennen muuta tuettava hintavakautta. Se tarkoittaisi rahapolitiikan kiristymistä, jos inflaatio jatkaa kovaa nousuaan.

EKP:n sisällä on kuitenkin myös toisenlaisia näkemyksiä. Keskuspankin pääekonomisti Philip Lane arvioi viimeksi perjantaina, että kovin inflaatiopiikki nähtiin viime vuoden lopulla. Hän odottaa myös energian hintojen nousun tasapainottuvan tänä vuonna.

”Energian hintojen nousu on suuri huolenaihe. On olemassa myös energian hintaan vaikuttavia geopoliittisia asioita, jotka meidän on otettava huomioon. Odotan kuitenkin, että nousuvaraa ei enää ole kovin paljon”, Lane kommentoi irlantilaisen RTE:n haastattelussa.

LÄHDE: Uusi Suomi/Katja Incoronato 09.01.2022