– seuraa lopun ajan aiheita

Translaki edistää transhumanismia

Transgender-ideologinen translaki edistää transhumanismia

Niin kutsutun translain uudistushanke on tällä hetkellä käsittelyssä eduskunnassa. Kuten Iltalehden Lyyra Virtanen kirjoittaa 17.10.2022 päivätyssä artikkelissaan ”Näkökulma: Miksi salaliittoteoreetikkoja ja eheytyshoitoja tarjoavia järjestöjä kuullaan translain uudistuksesta?”, lakiuudistusta käsitellään nyt sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, joka odottaa sekä perustuslakivaliokunnan että lakivaliokunnan lausuntoja.

Siitä, mistä translaissa ja sen uudistushankkeessa on juridisesti kyse, selviää selkeän havainnollisesti Setan sivuilla olevasta 17.10.2022 päivätystä ”Uusi translaki 2022” -selostuksesta. Lakiuudistuksen myötä sosiaalisjuridisesta sukupuolesta – joka gender-ideologian mukaan on kokemusta ja tunnetta – tulisi oikeudellisesti itsemääräämisperustainen. Hyvän kuvan siitä, missä mennään ja mistä on kyse, saa Tytti Saleniuksen 27.9.2022 päivätystä Oikean Median ”Translaki eduskunnan käsittelyyn” -artikkelista.

Translain uudistuksella on hyväksytyksi tullessaan erittäin laajakantoiset yhteiskunnalliset seuraukset, kuten käy ilmi Aito avioliitto -sivuston 9.10.2022 päivätystä artikkelista ”Hallituksen lakiesitys translain korvaajaksi koskee kaikkia, ei vain transsukupuolisia” sekä tästä 25.4.2022 päivätystä artikkelista. Uusi translaki, hyväksytyksi tullessaan, siirtäisi suomalaisen lainsäädännön ja yhteiskunnan jälleen kerran yhä syvemmälle totuuden jälkeiseen tilaan, valheellisen mielikuvituksen tuottamien vaarallisten illuusioiden harhamaailmoihin.

Olen itse perustellut transgender-ideologian ongelmallisuuden Lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle 27.4.2017 koskien kansalaisaloitetta äitiyslain säätämiseksi (KAA 3/2016vp) -lausunnossani, josta kannattaa lukea varsinkin ensimmäinen alaviite, sekä 18.11.2017 päivätyssä Oikean Median artikkelissani ”Gender-ideologia tuhoaa lapsemme”. Transgender-ideologian aatehistoriallisista viitekehyksistä saa hyvän yleiskuvan täältä sekä kirjastani Miten tähän on tultu: Seksuaalivallankumouksen kulttuurimarxilaiset juuret (Kuva ja Sana, 2013) ja emeritusprofessori Tapio Puolimatkan teoksesta Sukupuoli muutoksessa (Päivä, 2019).

Edellä viitattua Lyyra Virtasen artikkelia lukemalla – ja hänen nimensä googlaamalla – selviää, millaisella punavihreän sateenkaarevalla aggressiolla translain uudistusta nyt ajetaan, ”vastuullisen” valtamedian toimiessa radikaalin ja totalitaarisen ääri-ideologian kaikukammiona. Virtanen kirjoittaa artikkelissaan seuraavasti, surutta soveltaen esimerkiksi virhepäätelmiä kuten kaltevan pinnan argumenttia ja syyllistämistä assosiaatiolla:

”Jokaisella on oikeus omaan mielipiteeseensä, mutta sananvapauden piiriin ei kuulu muiden ihmisten perusoikeuksien tai ihmisarvon loukkaaminen. Anti-gender-toimijat lietsovat aktiivisesti vihaa sukupuolivähemmistöjä kohtaan ja levittävät tahallisesti virheellistä tietoa, jonka taustalla on konservatiivinen, uskonnollinen tai nationalistinen ideologia. Jos haluaa pohtia, mihin tämä ajattelutapa voi johtaa, ei tarvitse kuin vilkaista itänaapuriin. Lakivaliokunnassa on hyvä arvioida lakiehdotuksen vaikutuksia eri näkökulmista. Vihajärjestöjen tai salaliittoteoreetikkojen mielipiteiden kuuleminen ei kuitenkaan kuulu demokratiaan, eikä lakiuudistuksiin liittyvissä eduskuntakäsittelyissä tulisi olla sijaa disinformaatiolle tai vihapuheelle. On täysin käsittämätöntä, että sukupuolivähemmistöjä vastustavilla tahoilla on minkäänlaista vaikutusvaltaa kyseisen vähemmistön etuihin vaikuttavan lain säätämisen suhteen.”

Edellä lainattu tarkoittaa toki sitä, että transgender-ideologiaa ei voi kritisoida mitenkään syyllistymättä ”vihaan” ja ”disinfon” levittämiseen sekä ”putinismiin”. Sitäkin edellä lainattu varsin asenteellisesti tarkoittaa, että nimenomaan konservatiivinen, uskonnollinen ja nationalistinen eetos synnyttävät vihaa ja ”salaliittoteoreettista” disinfoilua. Ja että millekään tällaiselle eli tällaisen eetoksen edustajille ei ole sijaa julkisessa demokratiassa eikä heille kuulu sananvapauskaan.

Virtasen punatotalitaarisia uskonnon- ja kansallismielisyydenvastaisia vaatimuksia lukiessa palautuu elävästi mieleen se, miten päätän 4.10.2020 päivätyn Oikean Median artikkelini ”Miksi vasemmistoaktivisteja pidetään niin sanotun äärioikeiston asiantuntijoina?”:

”Me kuulemme ja koemme yhteiskunnassamme 1930-luvun kaikuja, silloisesta neuvostokommunismista tuttuja kaikuja.”

Toisaalta surkuhupaisaa on se, että niin kutsuttu tiedostava eli woke-henkinen sateenkaariasiaa ajava punavihreä äärivasemmisto on omasta mielestään ”heikkojen uhrien” asialla ja suurta rahavaltaa vastaan mutta onkin samalla itse mitä kuuliaisin ison rahan ruohonjuuritason käsikassara.

Gender-ideologia läpivalaisussa -luennossani, jonka pidin 12.3.2018, viittasin myös Jennifer Bilekin 20.2.2018 päivättyyn The Federalist -artikkeliin ”Who Are the Rich, White Men Institutionalizing Transgender Ideology?”, joka osoittaa, että gender-ideologian taustalla vaikuttaa massiivinen transgenderteollisuus. Lue myös Jennifer Bilekin ”The Billionaires Behind the LGBT Movement” -artikkeli First Things -julkaisussa, 21.1.2020 päivätysti.

Superrikkaat miljardöörit rahoittavat gender-lobbausta ja -järjestöjä yrityksiensä ja säätiöidensä lahjoitusten avulla. Nämä rahoittajat säätiöineen ja yrityksineen sekä suuret lääkefirmat ja USA:n liittohallitus tukevat LGBTIQ-hankkeita sadoilla miljoonilla dollareilla. Tällä rahalla muutetaan lakeja, muutetaan kieltä, pakotetaan uusia puhetapoja normatiivisiksi, sensuroidaan sananvapautta ja uhataan taipumattomia. Transgenderismillä luodaan uusia tarpeita sekä lääke- ja elämäntyylimarkkinoita.

Esimerkiksi niin sanotut murrosiän pysäyttäjät ovat jättimäisesti kasvava lääkebisnes, samoin kuin biogenetiikka ja siirrännäiset. Pidä mielessä, että Big Pharma, lääketeollinen kompleksi, on rahallisesti vielä massiivisempi bisnes kuin niin kutsuttu sotateollinen kompleksi. Lääketeollisen kompleksin bisnestä edistää se, että ihmiset on tehtävä sairaiksi, jotta heitä voidaan lääkitä uusilla lääkkeillä. Niin kutsutut transihmiset ovat koko elämänsä lääketeknologisia potilaita eli asiakkaita eli kuluttajia. Siksi transgenderismin suosiota tulee lisätä, varsinkin lasten ja nuorison keskuudessa.

Koska kyse on kuitenkin keinotekoisesta ilmiöstä, on uusien transgender-markkinoiden säilyminen varmistettava sillä, että transgenderismistä tehdään toisaalta kaikkia koskettava juridinen kansalais- ja ihmisoikeuskysymys, ja toisaalta yksilönvapautta edistävinään oleva elämäntyylivalintakysymys, loppumattomine uusine markkinointi- ja kulutusmahdollisuuksineen. Näistä syistä transgenderismi on ”normalisoitava”.

Edellä esitettyjä näkökulmia dokumenttiviitteineen nostin esiin luennossani vuonna 2018. Inhorealistisen todenperäisesti apostoli Paavali, Pyhän Hengen inspiroimana, kirjoitti Ensimmäisen Timoteus-kirjeensä luvun 6 jakeessa 10: Rahan himo on kaiken pahan juuri.

Transgender-ideologia ja sen pakottaminen yhteiskunnalliseksi normiksi on pohjustusta vielä radikaalimman ideologian eli transhumanismin ”normalisoimiselle”. Mistä sekä transgender-ideologiassa että transhumanismissa on kyse? Kuten kirjoitin 16.9.2022 päivätyn Oikean Median artikkelini ”Ruotsin vaalit uranaukaisijana” lopussa:

Vallankumouksellinen liberalismi haluaa tuhota ja tasoittaa kaikki luonnolliset orgaaniset ja yleiset identiteetit atomistisen autonomisen yksilön vapauden eli täydellisen riippumattomuuden hyväksi, saadakseen aikaan radikaalin vapautuksen.

Globalistinen liberalismi katsoo, oman kertomuksensa näkökulmasta, voittaneensa kollektiivisten identiteettien varaan rakentaneet fasismin ja kommunismin ja pyrkii nyt voittamaan vielä kaksi jäljellä olevaa kollektiivisen identiteetin varaan rakentavaa ja atomistisen subjektiivisen yksilön suvereenia itseilmaisua tukahduttavaa vihollistaan eli perinteisenbiologisen sukupuolen käsitteen ja yleisolemuksellisen ja päämäärähakuisen ihmisyyden.

Gender-ideologian mukaisen transgenderismin normiksi pakottamisella pyritään ylittämään sukupuolen todellisuus ja transhumanismin eli ihmisen bioteknologisdigitaalisen muuttamishankkeen toteuttamisella ilmasto- ja pandemiatoimien varjolla pyritään ylittämään ja lopulta lopettamaan kokonaan sielullishenkisestä aineettomasta ja biologisesta materiaalisesta todellisuudesta orgaanisesti muodostuva ihmisyys, pysyvä ihmisolemus.

Kyse on olemusmetafysiikan vastaisesta sodasta, sodasta Luojaa eli kolmiyhteistä Jumalaa vastaan, kapinasta luotuna olemista vastaan. Kapinasta Jumalan luomisjärjestyksiä vastaan. Siitä, mistä Psalmin 2 jakeet 1–4 puhuvat.

Edellä esitetyllä tavalla kirjoitin viitatussa artikkelissani.

Transgender-ideologian edistämisellä ja transhumanismin ajamisella on todellakin elimellinen yhteys ja keskinäisriippuvuus. Tämä käy ilmi Zoltan Istvanin 25.6.2015 päivätystä HuffPost-artikkelista “The Future of the LGBT Movement May Involve Transhumanism”, jossa katsotaan, että transhumanistinen tiede ja teknologia tulevat edistämään LGBT-liikkeen emansipatorisia yhteiskunnallisia päämääriä.

Katso myös 2.2.2022 päivätty “Transhumanism and the Gender Agenda” Dystopian Death -sivustolta sekä Rod Dreherin 12.7.2018 päivätty The American Conservative -artikkeli “Transgenderism As Transhumanism”.

Transhumanismia edistävä transgender-ideologia edustaa avoimen antikristillistä eetosta, kuten Anne Hendershott toteaa artikkelissaan ”From transgender to transhuman: The expanding culture of death”, Catholic World Report, 12.2.2021, ja Rod Dreher artikkelissaan “Transhumanism & Modern Gnosticism”, The American Conservative, 13.7.2018.

Gnostilaishenkisen kuoleman kulttuurin kyllästämä transgender-ideologinen translaki edistää antikristillistä ja ihmisyyden tuhoavaa transhumanismia, valheellisen harhaisen mielikuvituksen siivittämänä.

LÄHDE: Patmos blogit/Juha Ahvio 21.10.2022

Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.